• baş_banner
  • baş_banner

Zhuomeng (Şanhaý) Awtoulag Co., Ltd.

Biz hakda

Zhuomeng (Şanhaý) Awtoulag Co., Ltd.(mundan beýläk "CSSOT" diýlip atlandyrylýar) 2018-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda döredildi we merkezi Hytaýyň Şanhaý, global täze ykdysady merkezinde ýerleşýär.Bu kompaniýa, Roewe & MG Auto-da bu pudakda 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan doly awtoulag bölekleri bilen üpjün etmek platformasyna eýedir.

Esasy önümçilik Önüm seriýasy: MG350, MG550, MG750, MG6, MG5, MGRX5, MGGS, MGZS, MGHS, MG3, MAXUS V80, T60, G10, D50, G50 we SAIC Modeliň beýleki esasy ýolagçy awtoulaglary.Birnäçe ýyllap içerki satuw toruny işledip, kompaniýa emele gelip başlady we Şanhaý we Jiangsu ammarlaryna esaslanýan köpçülikleýin satuw mümkinçiligini döretdi.Specializedöriteleşdirilen amallar arkaly daşary ýurt bazarlary Günorta-Gündogar Aziýada, Günorta Amerikada, Eastakyn Gündogarda, Günorta Afrikada we Europeewropada daşary ýurtly telekeçiler bilen strategiki hyzmatdaşlyga ýetdi.

  • biz hakda
  • biz hakda
  • biz hakda
  • önüm
  • önüm
  • önüm
hekaýa

Topar we hekaýa

Zhuo Meng kompaniýasynyň görnükli maşgala agzalary ajaýyp topar birleşmek tälimini geçirerler we tutuş kompaniýanyň oňyn atmosferasynda ajaýyp zehinleriň nesillerini üns bilen ösdürerler, topar hyzmatdaşlygy, jogapkärçilik duýgusy, basyşa garşylyk we ş.m.

Zhuo Meng kompaniýasy kämillik bileleşigini aňladýar.Şeýle hem 5 sany meşhur kompaniýanyň birleşmeginden täze kompaniýa.Kompaniýa hakykatdanam MG awtoulag zapas şaýlary pudagy bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri aragatnaşyk saklaýar!“Zhuomeng Automobile”, ösüş hyzmatdaşlygy, aç-açan hyzmat etmek we geljegi ýatdan çykarmak düşünjesi bilen, Zhuomeng maşgalasynyň görnükli agzalarynyň toparyny dolandyrýar!

topary
topar1

kompaniýa pelsepesi

Zhuomeng halky kompaniýanyň "hyzmatdaşlygy, bitewiligi, hyzmaty, açyklygy we toparlaýyn işi" pelsepesini goldar we işgärler, müşderiler, üpjün edijiler, maýadarlar we pudak ýaly iň gymmatly we abraýly awtoulag satyjysyny döretmäge borçlanýar.Böleklere hyzmat platformasy.Automurtda we daşary ýurtlarda awtoulagdan soňky söwda hyzmatyna iň uly goşant goşuň!

pelsepe
pelsepe1