• baş_banner
 • baş_banner

Habarlar

 • MG öňdäki bamperi nädip üýtgetmeli

  MG öňdäki bamperi nädip üýtgetmeli

  Öňdäki bamperi aýyrmak boýunça okuw, kömek soraman özüňiz etSüpürgiç suw çüýşesi gysyldy we ýaryldy we her gezek suw w ...
  Koprak oka
 • Howa süzgüçini nädip üýtgetmeli?

  Howa süzgüçini nädip üýtgetmeli?

  Kondisioner süzgüçini özüňiz üýtgetmek isleýärsiňiz, ýöne ugruny nädip kesgitlemelidigini bilmeýärsiňizmi?Iň amaly usuly öwrediň Häzirki wagtda awtoulag zapas şaýlaryny onlaýn satyn almak ýuwaşlyk bilen meşhur boldy, ýöne şertleriň çäklidigi sebäpli awtoulag eýeleriniň köpüsi oflayn gitmeli ...
  Koprak oka
 • Trolleýiň ýarym milini nädip gurmaly (bir ýarym mil ýa-da bir jübüt)

  Trolleýiň ýarym milini nädip gurmaly (bir ýarym mil ýa-da bir jübüt)

  Adamlar üç tigirli motosiklleri we käbir ýeňil awtoulaglary we awtoulaglary ara alyp maslahatlaşanda, köplenç bu okuň doly ýüzýändigini we okuň ýarym ýüzýändigini aýdýarlar."Doly ýüzmek" we "ýarym ýüzmek" bu ýerde nämäni aňladýar?Bu soraga aşakda jogap bereliň....
  Koprak oka
 • Müsürde 11 konteýner iberildi

  Awgust aýynyň ortalarynda MG Müsürde Kairde ilkinji sergi zalyny açdy we SAIC atly bilelikdäki kärhana döretdi ...
  Koprak oka
 • Şanhaýyň täze täç wirusynyň awtoulag we awtoulag zapas şaýlary pudagyna täsiri

  Şanhaýyň täze täç wirusynyň awtoulag we awtoulag zapas şaýlary pudagyna täsiri

  Senagat täjindäki gymmat bahaly daş hökmünde awtoulag senagaty zynjyry gaty uzyn, dürli pudaklary öz içine alýar we köp sanly ösen tehnologiýalary birleşdirýär.Takyk dişli topar ýaly, awtoulaglaryň önümçilik liniýasynyň rahat bolmagy üçin biri-biri bilen hyzmatdaşlyk edýärler ...
  Koprak oka
 • 2022 Zhuomeng (Şanhaý) Awtoulag Co., Ltd.

  2022 Zhuomeng (Şanhaý) Awtoulag Co., Ltd.

  Täze ýyl jaňy ýaňlandy, bu hoşniýetli jaň size we maşgalaňyza rahatlyk, bagt, saglyk we bagt getirsin!Täze ýylyňyz gutly bolsun.Açyk sözler tüýs ýürekden minnetdarlygy bildirip bilmeýär, diňe birnäçe sözde direktorlarymyzyň hemmeler üçin garaşýan zatlary we bereketleri bar ....
  Koprak oka
 • Saic Motro MG tormoz padlerini nädip üýtgetmeli?

  Saic Motro MG tormoz padlerini nädip üýtgetmeli?

  Tormoz torlaryny tapyň Dogry tormoz torlaryny satyn alyň.Tormoz torlaryny islendik awtoulag zapas dükanlarynda we awtoulag satyjylarynda satyn alyp bolýar.Maşynyňyzyň näçe ýyl sürülendigini, ussatlygyny we modelini aýdyň.Dogry bahasy bilen tormoz padini saýlamaly, ýöne g ...
  Koprak oka
 • Awtoulag döwülen ulgam bilimlerini nädip bilmeli?

  Awtoulag döwülen ulgam bilimlerini nädip bilmeli?

  Awtoulaglaryň döwülmegi syýahat howpsuzlygymyza uly gizlin howplar getirdi.Hünärli awtoulag zapas şaýlary hökmünde, awtoulaglara tehniki hyzmat etmegiň käbir esasy bilimlerini özleşdirmeli 1. Tötänleýin birikdirilen awtoulaglar üçin ...
  Koprak oka
 • 2021 Bahar baýramynyň ýyllyk ýygnagy

  2021 Bahar baýramynyň ýyllyk ýygnagy

  -Bir zady öwüriň, birleşdiriň we Lideriň habaryny üýtgediň: Täze ýylyň başlamagy ýene bir gowy başlangyç.Zhuo Meng Company & Rongming Company, 2021-nji ýylyň bahar festiwalynyň ýyllyk M ...
  Koprak oka
 • 2018-nji ýyl Şanhaý

  2018-nji ýyl Şanhaý

  28-nji noýabrda Şanhaý milli konwensiýa we sergi merkezinde “Automechanika Shanghai 2018” resmi taýdan açyldy.350,000 inedördül metr sergi meýdany bilen taryhdaky iň uly sergi.Dört günlük sergi ...
  Koprak oka
 • 2017 Müsür (Kair) halkara awtoulag bölekleri sergisi

  2017 Müsür (Kair) halkara awtoulag bölekleri sergisi

  Sergi wagty: 2017-nji ýylyň oktýabr aýy Veneri: Kair, Müsür Guramaçy: Art Line ACG-ITF 1. [Sergileriň çäkleri] 1. Komponentler we ulgamlar: awtoulag dwigateli, şassi, batareýa, korpus, üçek, içki, aragatnaşyk we güýmenje ulgamy, elektrik ulgamy , elektron ulgam, se ...
  Koprak oka
 • 2017 Rus Mims (Frankfurt) awtoulag bölekleri sergisi

  2017 Rus Mims (Frankfurt) awtoulag bölekleri sergisi

  Sergi wagty: 2017-nji ýylyň 21-24-nji awgusty Veneri: Moskwa Ruby sergi merkeziniň guramaçysy: Frankfurt (Russiýa) Sergi Co., Ltd. .
  Koprak oka