• baş_banner
  • baş_banner

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Kepillik we satuwdan soň näme?

Awtoulag zapas şaýlary üçin OEM / ORG önümleri üçin size bir ýyl kepillik berip bileris, ony satyn alyp, öz ýeriňizde satyp bilersiňiz!

Awtoulag zapas şaýlary üçin hakyky / marka (göçürme) önümleri üçin size ýarym ýyl kepillik berip bileris, arzan we käbir kompaniýa tarapyndan kabul edilip bilner, hili bolsa dürli görnüşi saýlap bilersiňiz, ony ulanmak üçin köp wagt gerek bolar, şonuň üçin dynç alyň ony öz ýurduňyzda satyn almagy we satmagy kepillendiriň!

2. Näme üçin CSSOT saýlamaly?

CSSOT;ZHUO MENG (ŞANGHAI) AWTOMOBILE CO., LTDBiz siziň üçin näme edip bileris?zawod bilen gönüden-göni işleýän bir kompaniýa, arzan bahany berip bilýän ORG / BRAND zawodynyň bir eli bahasy, şonuň üçin bizden satyn alyp, ähli ätiýaçlyk şaýlaryny SAIC MG & MAXUS awtoulag zapas şaýlary üçin alyp bilersiňiz, ähli bölekleri üçin köp paýy bolan bir kompaniýa aksiýa we aňsat zawodymyzdan aksiýa alyp bilmedi.OEM ýa-da BRAND isleýän eneňiz ýok, hemmämiz size üpjün edip bileris, kompaniýamyzdan dürli bahany we hilini saýlap bilersiňiz.

3. Onlaýn sargyt üçin kabul ederlikmi?haýsy töleg şertlerini has gowy görýärsiňiz?

Hawa, kabul edýäris, ALIBABA onlaýn söwda kepilligini saýlap bilersiňiz we ALIBABA söwdalarymyzy gorar

TT has gowy görýär, muny etmek aňsat we hemme zady kanagatlandyranyňyzdan soň Depozit bahalandyryp bilersiňiz.

4. MOQ näme?Bölekleri kabul edýärsiňizmi?

MOQ ýok, ýöne has köp bölek satyn almagyňyzy maslahat berýäris, sebäbi az satyn alsaňyz, ýöne ýük köp bolsa, sizden kabul etmez, eger ýük has ýokary bolsa önümleriň bahasy. Biz lomaý, hökümet önümlerini, Hytaýdan söwda kompaniýasyny we daşary ýurtlar biziň bilen işleşip biler we kanagatlandyrýançaňyz size hyzmat ederis.

5. Önümleriňiz özleşdirmegi goldaýarmy?Logotipimi önüme goýup bilerinmi?Önümiň gaplamasy näme?

Hawa, özleşdirmäni kabul edýäris, logotipiňiz bilen içerde we daşarda önüm isleseňiz, hemmäňize kömek edip bileris we markaňyz öz ýeriňizde satylyp bilner

OEM önümleri üçin gaplamak, ORG Zawod gutusy, adaty Bitarap gaplamak, käbir önümler, belki, "SAIC MOTOR" we önümlerde OEM ýok, käbir OEM önümleri ýok, ýöne ORG önümlerinde bu bellikler ýok.

6. Önümiň haýsy şahadatnamasy bar?

Dürli ýurtlara dürli şahadatnamalar gerek, biz siziň islegiňiz ýaly edip bileris, alada etmegiň zerurlygy ýok!

7. Sitirlemek üçin haýsy maglumatlary bermeli?Önümiň sitatasy barmy?

Ilki bilen döwülen böleklerden ýa-da ýerli bazardan tapyp bilseňiz, maňa OEM belgisini ýa-da suratyny bermeli

Ikinjiden, önümlerde bu san ýok bolsa, zerur zatlary, awtoulag modelini, Çalyşmagy, AT ýa-da MT-ny surata düşürip bilersiňiz?MILLI V ýa-da VI, çep ýa-da sag disk?

Üçünjiden, käbir awtoulaglar üçin sanaw gerek bolsa, size gerekli bölekleri tapyp biler ýaly, ýokarda maglumat berip bilersiňiz.

8. Gurluşyk wagty näçe wagt dowam edýär?

Ilki bilen aksiýamyz bar bolsa, derrew iberip bileris.

Ikinjiden, has köp zat gerek bolsa, käbirleriniň paýy ýok we umumy bolsa önümleriňize bagly, käbir bölekleri gyssagly etseňiz, islän zadyňyzy çalt almaga kömek edip bileris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?