• baş_banner
  • baş_banner

50015033 350 Yzky tormoz disk goragçysy-R

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ulanylyşy: Saic Mg- 350

Önümler Oem No: 50015033

Org Of Place: Hytaýda öndürildi

Marka: Cssot / Rmoem / Org / Göçürmek

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 sany az bolsa, adaty bir aý

Töleg: Tt Depozit

Kompaniýanyň markasy: Cssot


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Yzky tormoz disk goragçysy
Önümleriň ulanylyşy Saic Mg- 350
Önümler 50015033
Org Of Place Hytaýda öndürildi
Marka Cssot / Rmoem / Org / Göçürmek
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 sany az bolsa, adaty bir aý
Töleg Depozit
Kompaniýanyň markasy Cssot
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Önüm barada bilim

Tormoz diskiniň gysylmagynyň we gowşamagynyň öňüni almak üçin çäreler: eredilen demir, diskiň ýerli gyzmagyny azaltmak we emeli gyzgyn nokatlaryň döremeginiň öňüni almak üçin çeşmä deň derejede girizilýär.Demir guýmalaryň deňagramly berkleşmegi nukdaýnazaryndan näçe inçe diwarly ownuk bölekler, kiçeliş gymmaty şonça-da kiçelýär.Iýmitlendirmek tertibi ulgamy iýmitlendirmek ýa-da ýokarlandyryjy iýmit bolup biler.Derweze ulgamynyň iýmitlendiriş shemasy kabul edilende, ýokarky gutynyň beýikligini ýokarlandyrmak, derwezäniň halkasyny goşmak we ş.m. ýaly arçanyň kellesi degişli derejede ýokarlandyrylyp bilner;Haç ylgaýjy bökmek we ýüzýän howanyň esasy birligi.Gysmak goşundylary üçin ulanylanda, bölümiň göwrümi degişli derejede artdyrylyp bilner;Içki çeşme gysga, inçe we giň bolmaly.Içki çeşme gysga (transvers çeşmesi guýma ýakyn).Dökümiň ​​ýylylyk täsiri we transvers çeşmesi we eredilen demir doldurmagyň we iýmitlenmegiň akym täsiri sebäpli içki arça berkleşmez we öňünden ýapylmaz we uzak wagtlap gulplanmaz.Inçe (köplenç) içki çeşmäniň girelgesinde kontakt gyzgyn bogunlaryň döremeginiň öňüni alyp biler.Ini, ýeterlik suw akymyny üpjün etmekdir.Döküm grafitizasiýanyň giňelmeginiň we gysylmagynyň deňagramly berkitme tapgyryna girenden soň, girelgedäki eredilen demir akmagy bes eder we gysga, inçe adaptasiýa sazlaýyş täsiri bolan grafitizasiýa bilen iýmitlenmegiň ulanylyş tizligini gowulandyrmak üçin berkleşer we wagtynda durar. we iýmitlendirmekde giň ingate (göteriji boýn).Çynlakaý gysyş bilen käbir guýmalar üçin iýmitlenmek üçin göteriji goýup bolýar.Içki çeşmäniň başynda iň ýokary göteriji ýa-da diski içki çeşmäniň bir gapdalynda iýmitlendirmek üçin orta ýadroda goýup bolýar.Ownuk diwarly bölekler üçin ikinji derejeli sanjym çäreleri kabul edilip bilner, ýagny sanjym effektini gowulaşdyrmak we grafitiň ýadrosyny we ösmegini ýokarlandyrmak üçin dessine sanjym üçin kiçijik bukja sanjym edilip bilner.Bukjanyň düýbüne goşup, eredilen demir bilen ýuwup bolýar.

şahadatnamasy

şahadatnamasy
şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama2

sergi

şahadatnama4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler