• baş_banner
  • baş_banner

SAIC MAXUS C00041474 üçin G10 täze özboluşly arka bamper

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ulanylyşy: SAIC MAXUS G10

Önümler OEM NOOK: C00041474

Org Of Place: Hytaýda ýasaldy

Marka: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty

Töleg: TT goýumy

Kompaniýanyň markasy: CSSOT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Täze asyl arka bamper
Önümleriň ulanylyşy SAIC MAXUS G10
Önümler OEM .OK C00041474
Org Of Place Hytaýda ýasaldy
Marka CSSOT / RMOEM / ORG / COPY
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty
Töleg TT goýum
Kompaniýanyň markasy CSSOT
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Önüm barada bilim

Bamper howpsuzlygy goramak, ulagy bezemek we ulagyň aerodinamiki aýratynlyklaryny gowulandyrmak ýaly wezipelere eýedir.Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan, ulag pes tizlikli çaknyşykda bufer roluny oýnap biler we öň we arka korpusyny gorap biler;Pyýadalar bilen heläkçilik bolan ýagdaýynda pyýadalary gorap biler.Daş görnüşi taýdan bezegli we awtoulaglaryň daşky görnüşini bezemekde möhüm bölege öwrüldi;Şol bir wagtyň özünde, awtoulag bamperi hem belli bir aerodinamiki täsire eýe.

Şol bir wagtyň özünde, gapma-garşylykly hadysa ýüze çykan halatynda ýolagçylara ýetirilen şikesleri azaltmak üçin gapynyň çaknyşmagyna garşy täsirini güýçlendirmek üçin adatça awtoulagda gapy bamperi oturdylýar.Bu usul amaly we ýönekeý, beden gurluşyna az üýtgeşiklik girizilip, giňden ulanyldy.1993-nji ýylda Şençzhenen halkara awtoulag sergisinde bolşy ýaly, “Honda Accord” gowy howpsuzlyk görkezijisini görkezmek üçin tomaşaçylara gapy bamperini açmak üçin gapynyň bir bölegini açdy.

Gapy bamperini oturtmak, öň we yzky bamper roluny ýerine ýetirýän her gapynyň gapy panelinde birnäçe ýokary güýçli polat şöhlelerini keseligine ýa-da gyşarnyksyz ýerleşdirmekdir, şonuň üçin tutuş awtoulag öňdäki bamperler tarapyndan "äkidiler", yzky, çep we saga, "mis diwar we demir diwar" emele getirýär, şonuň üçin awtoulag ýolagçylarynyň iň ýokary howpsuzlyk meýdany bolar.Elbetde, şular ýaly gapy bamperini gurmak, awtoulag öndürijileri üçin käbir çykdajylary artdyrar, ýöne awtoulag ýolagçylary üçin howpsuzlyk we howpsuzlyk duýgusy köp artar.

şahadatnamasy

şahadatnamasy
şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama2

sergi

şahadatnama4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler