• baş_banner
  • baş_banner

GS aýna 6 kabel çep tarapy 10096203

Gysga düşündiriş:

Önümleriň goýmasy: SAIC MG GS

Önümler OEM NOOK: 10096203

Org ýeri: Hytaýda ýasaldy

Marka: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty

Töleg: TT goýumy

Kompaniýanyň markasy: CSSOT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Aýna 6 kabel çep tarapy
Önümler goýmasy SAIC MG GS
Önümler OEM .OK 10096203
Org Hytaýda ýasaldy
Marka CSSOT / RMOEM / ORG / COPY
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty
Töleg TT goýum
Kompaniýanyň markasy CSSOT
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Önüm bilimleri

Tersine aýnany nädip sazlamaly?

1. Merkezi yzky aýnany sazlamak

Çep we sag pozisiýalar aýnanyň çep gyrasyna sazlanýar we aýnadaky şekiliň sag gulagyna kesilýär, bu adaty sürüjilik şertlerinde merkezi arka aýnadan, ýokarky böleginde özüňizi görüp bilmejekdigiňizi aňladýar aşaky ýerler bolsa uzak gorizonty aýnanyň ortasyna ýerleşdirmeli.Merkezi arka aýnanyň sazlaýyş zerurlyklary: keseligine ortada süýşüp, gulagy çepe goýuň.Uzakdaky gorizontal çyzyk merkezi yzky aýnanyň merkezi hataryna keseligine ýerleşdirilýär, soňra çepe we saga hereket ediň we sag gulagyňyzyň şekilini aýnanyň çep gyrasyna goýuň.

2. Çep aýnany sazlamak

Upperokarky we aşaky pozisiýalar bilen iş salyşanyňyzda uzakdaky gorizonty merkeze goýuň we çep we sag pozisiýalary ulagyň korpusynyň eýeleýän aýna aralygynyň 1/4 bölegine sazlaň.Çep yzky aýnany sazlamak üçin zerur zatlar: gorizontal çyzygy yzky aýnanyň merkezi hataryna ýerleşdiriň we aýna şekiliniň 1/4 bölegini tutmak üçin bedeniň gyrasyny sazlaň.

3. Aýnany dogry sazlamak

Sürüjiniň oturgyjy çep tarapda ýerleşýär, şonuň üçin sürüjiniň awtoulagyň sag tarapyndaky ýagdaýy özleşdirmek aňsat däl.Mundan başga-da, käwagt ýol ýakasyndaky awtoulag duralgasynyň zerurlygy sebäpli, ýokarky we aşaky pozisiýalary sazlanyňyzda sag yzky aýnanyň ýer meýdany uly bolmaly, aýnanyň takmynan 3/3 bölegini tutýar.Çep we sag pozisiýalar barada aýdylanda bolsa, aýna meýdanynyň 1/4 bölegini düzýän bedene sazlanyp bilner.Sag yzky aýnany sazlamak üçin zerur zatlar: gorizontal çyzygy yzky aýnanyň 2/3-e goýuň, soňra aýna şekiliniň 1/4 bölegini tutmak üçin bedeniň gyrasyny sazlaň.

Sorag-jogap

1. Näme üçin CSSOT saýlamaly?

CSSOT;ZHUO MENG (ŞANGHAI) AWTOMOBILE CO., LTDBiz siziň üçin näme edip bileris?zawod bilen gönüden-göni işleýän bir kompaniýa, arzan bahany berip bilýän ORG / BRAND zawodynyň bir eli bahasy, şonuň üçin bizden satyn alyp, ähli ätiýaçlyk şaýlaryny SAIC MG & MAXUS awtoulag zapas şaýlary üçin alyp bilersiňiz, ähli bölekleri üçin köp paýy bolan bir kompaniýa aksiýa we aňsat zawodymyzdan aksiýa alyp bilmedi.OEM ýa-da BRAND isleýän eneňiz ýok, hemmämiz size üpjün edip bileris, kompaniýamyzdan dürli bahany we hilini saýlap bilersiňiz.

2. Onlaýn sargyt üçin kabul ederlikmi?haýsy töleg şertlerini has gowy görýärsiňiz?

Hawa, biz muny kabul edýäris, ALIBABA onlaýn söwda kepilligini saýlap bilersiňiz we ALIBABA söwdalarymyzy gorar.

TT has gowy görýär, muny etmek aňsat we hemme zady kanagatlandyranyňyzdan soň Depozit bahalandyryp bilersiňiz.

3. Sitirlemek üçin haýsy maglumatlary bermeli?Önümiň sitatasy barmy?

Ilki bilen, döwülen böleklerden ýa-da ýerli bellikden tapyp bilseňiz, maňa OEM belgisini ýa-da suratyny bermeli

Ikinjiden, önümlerde bu san ýok bolsa, zerur zat üçin surata düşüp bilersiňiz, awtoulag?

MOQ ýok, ýöne has köp bölek satyn almagyňyzy maslahat berýäris, sebäbi az satyn alsaňyz, ýöne ýük köp bolsa, sizden kabul edilmez, eger ýük has ýokary bolsa önümleriň bahasy.lomaý satuwy, hökümet önümlerini, Hytaýdan we daşary ýurtlardan söwda kompaniýasy biziň bilen işleşip biler we kanagatlandyrýança size hyzmat ederis.

4. Önümlerimiz üçin arassalamak üçin käbir şahadatnama alyp bilsek?

Hawa, başaryp bileris, eger çykdajylaryňyzyň hemmesi siziň kompaniýaňyz tarapyndan tölenýän bolsa, size bu şahadatnamany bermäge kömek edip bileris we üstünlikli iberip biler ýaly ähli zady etmäge kömek edip bileris!

5. Meniň üçin saic paket / belligi etmek isleseňiz?

NOOK, SAIC muny tapar, eger ýasamak isleseňiz we öz ýeriňizde ýasap, gutuda çap edip bilersiňiz! SAöne SAIC bilen birmeňzeş önümler!

6. Hyzmatdaşlyk etsek bize EXW / FOB / CNF / CIF bahasyny berip bilersiňizmi?

Elbetde!

1. EXW bahasyny isleseňiz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz we önümler üçin sargyt etmäge kömek etmelisiňiz!

2. FOB bahasyny isleýän bolsaňyz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz, önümler üçin sargyt edip bilersiňiz we haýsy porty göterip biljekdigiňizi aýdýarsyňyz we ähli çykdajylary barlaýarys we sitata berýäris!

3. CNF bahasyny isleýän bolsaňyz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz, iberiji tapýarys we önümlerimizi hiç hili ätiýaçlandyryşsyz portuňyza üstünlikli amala aşyrýarys!

4. CIF bahasyny isleýän bolsaňyz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz, iberiji tapýarys we önümlerimizi ätiýaçlandyryş bilen portuňyza üstünlikli çykýarys!

HEMMESI siziň üçin çözüp bileris, CSSOT bulaşyk, has jikme-jik habarlaşmagyňyz üçin size kömek edip biler

şahadatnamasy

şahadatnamasy
şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama2

sergi

şahadatnama4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler