• baş_banner
  • baş_banner

Qualityokary hilli Saic Maxus V80 marka howa süzgüji C00032808

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ulanylyşy: SAIC MAXUS V80

Önümler OEM NOOK: C00032808

Org Of Place: Hytaýda ýasaldy

Marka: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty

Töleg: TT goýumy

Kompaniýanyň markasy: CSSOT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Qualityokary hilli marka howa süzgüji
Önümleriň ulanylyşy SAIC MAXUS V80
Önümler OEM .OK C00032808
Org Of Place Hytaýda ýasaldy
Marka CSSOT / RMOEM / ORG / COPY
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty
Töleg TT goýum
Kompaniýanyň markasy CSSOT
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Önüm bilimleri

Howa arassalaýjynyň görnüşi

Süzgüç ýörelgesine laýyklykda howa süzgüçini süzgüç görnüşine, merkezden gaçyryş görnüşine, ýag wannasynyň görnüşine we birleşýän görnüşine bölmek bolar.Dwigatellerde köplenç ulanylýan howa süzgüçlerine esasan inertial ýagly hammam süzgüji, kagyz gury howa süzgüji, poliuretan süzgüç elementi howa süzgüji we ş.m. girýär.Inersiýa ýagly hammam howa süzgüji üç basgançakda süzüldi: inertiýa süzgüji, ýag hammam süzgüji we süzgüç süzgüji.Soňky iki görnüşli howa süzgüçleri esasan süzgüç elementi arkaly süzülýär.Inertiýa ýagly hammam howa süzgüji, pes howa girişine garşylygy, tozanly we çägeli iş gurşawyna uýgunlaşyp bilýär, uzak ömri we ş.m.Ondan öň awtoulag we traktor dwigatelleriniň köp görnüşinde ulanylýardy.Şeýle-de bolsa, süzgüç pesligi, agyr agramy, ýokary bahasy we amatsyz tehniki hyzmaty sebäpli awtoulag dwigatellerinde bu howa süzgüji kem-kemden ýok edildi.Kagyz gury howa süzgüçiniň süzgüç elementi, rezin bilen bejerilen mikroply süzgüç kagyzyndan ýasalýar.Süzgüç kagyzy gözenekli, ýumşak we bukulýar.Belli bir mehaniki güýji we suwa garşylygy bar.Highokary süzgüç netijeliliginiň, ýönekeý gurluşyň, ýeňil agramyň, arzan bahaly we amatly tehniki hyzmatyň artykmaçlyklary bar.Häzirki wagtda iň köp ulanylýan awtoulag howa süzgüçidir.Poliuretan süzgüç elementi Howa süzgüçiniň süzgüç elementi güýçli adsorbsion kuwwaty bolan ýumşak, gözenekli we gubkaly poliuretandan ýasalýar.Bu howa süzgüji, kagyz gury howa süzgüçiniň artykmaçlyklaryna eýedir, ýöne mehaniki güýji pes we awtoulag dwigatellerinde giňden ulanylýar.Soňky iki howa süzgüçiniň kemçilikleri gysga möhletli we agyr daşky gurşaw şertlerinde ygtybarsyz işlemekdir.

Önümiň görkezilmegi

1
4
2

Üstünlikleri we kemçilikleri

Howa süzgüçleriniň ähli görnüşleriniň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, ýöne howanyň kabul edilmegi bilen süzgüç netijeliliginiň arasynda hökmany suratda gapma-garşylyk bar.Howa süzgüçini çuňňur öwrenmek bilen howa süzgüçine bolan talaplar barha ýokarlanýar.Dwigateliň işiniň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin süýüm süzgüç elementi howa süzgüji, goşma süzgüç material howa süzgüji, ümsüm howa süzgüji, hemişelik temperatura howa süzgüji we ş.m. ýaly käbir täze howa süzgüçleri peýda boldy.

Önüm aýratynlyklary

Döwrebap awtoulag dwigatellerinde kagyz ýadro howa süzgüçiniň ulanylmagy barha ýaýbaňlanýar, ýöne käbir sürüjiler henizem kagyz ýadro howa süzgüçine garşy düşünýärler we kagyz ýadrosy howa süzgüçiniň süzgüç effekti gowy däl diýip hasaplaýarlar.Aslynda, ýagly hammam howa süzgüji bilen deňeşdirilende, kagyz ýadro howa süzgüçiniň köp artykmaçlygy bar: birinjiden, süzgüçiň netijeliligi 99,5% -e (ýag ​​wannasynyň howa süzgüji üçin 98%), tozanyň geçirijiligi bolsa bary-ýogy 0,1% - 0,3% ;Ikinjiden, gurluş ykjam we ulag bölekleriniň ýerleşişi bilen çäklenmän islendik tarapa gurnalyp bilner;Üçünjiden, tehniki hyzmat ýagy sarp etmeýär, şeýle hem pagta ýüplüklerini, deri we metal materiallaryny tygşytlaýar;Dördünjiden, kiçi hilli we arzan bahadan.Şonuň üçin sürüji ony howpsuz ulanyp biler.

Kagyz ýadro howa süzgüçini gowy ulanmagyň açary, möhürleýiş işini saklamak we süzülmedik howanyň aýlaw silindrinden hereketlendirijiniň silindrine girmeginiň öňüni almakdyr.

Gurnamak we ulanmak

1. Gurmak wagtynda howa süzgüji bilen hereketlendirijiniň giriş turbasynyň arasynda flanes, rezin turba birikmesi ýa-da göni baglanyşyk kabul edilse-de, howa syzmagynyň öňüni almak üçin berk we ygtybarly bolmaly we süzgüç elementiniň iki ujuna rezin gazetler oturdylmalydyr. ;Howa süzgüçiniň gapagyny düzeltmek üçin ganat hozy, kagyz süzgüç elementini ezmezlik üçin gaty gysyp bolmaz.

2. Bejeriş wagtynda kagyz süzgüç elementi ýagda arassalanmaly däldir, ýogsam kagyz süzgüç elementi şowsuz bolar we uçuş hadysalaryna sebäp bolmak aňsat.Bejeriş wagtynda kagyz süzgüç elementiniň üstündäki tozany we hapany aýyrmak üçin diňe yrgyldy usuly, ýumşak çotga usuly (epleri boýunça çotga) ýa-da gysylan howany yzyna urmak usuly ulanylyp bilner.Gödek süzgüç üçin tozan ýygnamak bölegindäki tozan, pyçak we siklon turbasy wagtynda aýrylar.Her gezek seresaplylyk bilen saklanyp bilinse-de, kagyz süzgüç elementi asyl öndürijiligini doly dikeldip bilmez we howa girişine garşylyk ýokarlanar.Şonuň üçin, adatça, kagyz süzgüç elementi dördünji tehniki hyzmat zerur bolanda, ony täze süzgüç elementi bilen çalyşmaly.Kagyz süzgüç elementi süzgüç kagyzy bilen ahyrky gapagyň arasynda döwülen, deşiklenen ýa-da zaýalanan bolsa, derrew çalşylýar.

3. Ulanylanda, kagyz ýadro howa süzgüçiniň ýagyş bilen çyglanmagynyň öňüni almaly, sebäbi kagyz ýadrosy köp mukdarda suw siňdirensoň, howa girişine garşylygy ep-esli ýokarlandyrar we wezipäni gysgaldýar.Mundan başga-da, kagyz ýadro howa süzgüji nebit we ot bilen gatnaşyga girmeli däldir.

4. Käbir ulag hereketlendirijileri siklon howa süzgüji bilen enjamlaşdyrylandyr.Kagyz süzgüç elementiniň ujundaky plastmassa örtük deflektordyr.Gapakdaky pyçaklar howany aýlaýar.Tozanyň 80% merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen bölünip, tozan ýygnaýan käsede ýygnalýar.Kagyz süzgüç elementine ýetýän tozan, dem alýan tozanyň 20% -ini we süzgüçleriň umumy netijeliliginiň takmynan 99,7% -ini düzýär.Şonuň üçin siklon howa süzgüçini saklanyňyzda, süzgüç elementindäki plastiki deflektory sypdyrmaň.

Müşderä baha bermek

Müşderä baha bermek

Bejeriş

1. Süzgüç elementi, ýörite materiallardan ýasalan süzgüçiň esasy bölegi.Gowşak bölek we aýratyn tehniki hyzmat gerek;

2. Süzgüç uzak wagtlap işlese, süzgüç elementi belli bir hapalary saklady, bu basyşyň ýokarlanmagyna we akymyň azalmagyna getirer.Bu wagt ony wagtynda arassalamaly;

3. Arassalanyňyzda, süzgüç elementini deformasiýa etmäň ýa-da zeper ýetirmäň.

Adatça, süzgüç elementiniň hyzmat ediş möhleti ulanylýan dürli çig mallara görä tapawutlanýar, ýöne hyzmat wagtynyň uzalmagy bilen howadaky hapalar süzgüç elementini böwetleýär, şonuň üçin PP süzgüç elementini çalyşmaly; üç aýyň içinde;Işledilen uglerod süzgüç elementini alty aýyň içinde çalyşmaly;Süýüm süzgüç elementini arassalap bolmaýandygy sebäpli, adatça PP pagta we işjeňleşdirilen uglerodyň arka tarapynda ýerleşdirilýär, bu böwetlere sebäp bolmak aňsat däl;Keramiki süzgüç elementleri adatça 9-12 aý ulanylyp bilner.

Enjamdaky süzgüç kagyzy hem açarlaryň biridir.Qualityokary hilli süzgüç enjamyndaky süzgüç kagyzy, adatça hapalary süzüp bilýän we güýçli hapalanma saklaýyş ukybyna eýe bolan sintetiki rezin bilen doldurylan mikrofiber kagyzy kabul edýär.Degişli statistikalara görä, 180 kW kuwwatly awtobus sürülende 1,5 kg töweregi hapalar süzgüç enjamlary tarapyndan süzüldi.Mundan başga-da, enjamda süzgüç kagyzynyň berkligi üçin uly talaplar bar.Howanyň uly akymy sebäpli süzgüç kagyzynyň berkligi güýçli howa akymyna garşy durup biler, süzgüç netijeliligini üpjün edip we enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

amaly meýdany

1. Maşyn gurallary pudagynda, maşyn gurallaryny geçiriş ulgamynyň 85% -i gidrawliki geçiriş we gözegçiligi kabul edýär.Öndüriji, üweýji maşyn, planlaýjy, broşka maşyn, press, gyrkyjy maşyn, kombinirlenen maşyn guraly we ş.m.

2. Metallurgiýa pudagynda gidrotehniki tehnologiýa elektrik peje gözegçilik ulgamynda, togalanýan degirmen dolandyryş ulgamynda, açyk ojak zarýad berişinde, öwrüjini dolandyrmakda, partlaýjy peje gözegçilikde, zolakdan gyşarmakda we hemişelik dartyş enjamynda ulanylýar.

3. Gidrawlik geçiriji ekskawator, teker ýükleýji, ýük maşynynyň krany, çekiji buldozer, teker kran, özi hereketlendiriji gyryjy, grader we titreýän rolik ýaly gurluşyk tehnikalarynda giňden ulanylýar.

4. Gidrawlik tehnologiýasy kombaýn, traktor we sürük ýaly oba hojalygynda giňden ulanylýar.

5. Awtoulag pudagynda gidrawlik ýoldan çykýan ulaglar, gidrawliki ýük awtoulaglary, gidrawliki howa ulaglary we ýangyn hereketlendirijileri hemmesi gidrawlik tehnologiýasyny ulanýarlar.

6. lighteňil dokma senagatynda plastmassa sanjym galyplaýjy maşynlar, rezin wulkanizasiýa maşynlary, kagyz maşynlary, çap maşynlary we dokma maşynlary gidrawlik tehnologiýasyny kabul edýärler.

Synag standarty

(1) ISO 2942 gidrawlik suwuklyk güýji - süzgüç elementleri - Gurluşyň bitewiligini kesgitlemek

(2) ISO 16889 gidrawlik suwuklyk güýji - Süzgüçler - süzgüç aýratynlyklaryny kesgitlemek üçin birnäçe geçiş usuly

(3) ISO 3968 gidrawlik suwuklyk güýji - Süzgüçler - Basyşyň peselmegini we akym aýratynlyklaryny kesgitlemek

(4) ISO 3724 gidrawlik suwuklyk güýji - süzgüç elementleri - Akymyň ýadawlyk aýratynlyklaryny kesgitlemek

(5) ISO 3723 gidrawlik suwuklyk güýji - süzgüç elementleri - eksenel ýük synag usuly

(6) ISO 2943 gidrawlik suwuklyk güýji - süzgüç elementleri - materiallar bilen suwuklyklaryň arasyndaky laýyklygy barlamak

(7) ISO 2941 gidrawlik suwuklyk güýji - süzgüç elementleri - ýarylmagyna garşylygy barlamak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler