• baş_banner
  • baş_banner

2021 Bahar baýramynyň ýyllyk ýygnagy

-Tärleri öwüriň, birleşdiriň we üýtgediň

Lideriň habary: Täze ýylyň başlangyjy ýene bir gowy başlangyç.Zhuo Meng Company & Rongming Company, "zatlary öwürmek we üýtgemegi birleşdirmek" mowzugy bilen 2021-nji ýylyň bahar festiwalynyň ýyllyk ýygnagyny bilelikde gurady we Şanhaýly myhmanlary, dostlary we garyndaşlaryny Zhuo Meng Company & Rongming Company-iň tejribesine gatnaşmaga çagyrdy. 2020-nji ýyl.

Biz henizem "hyzmatdaşlyk, bitewilik, hyzmat, açyklyk we toparlaýyn işlemek" korporatiw pelsepesine eýereris.Asyl niýetlerimizi ýatdan çykarmarys, şu günleri gözden geçireris, geljegi meýilleşdireris we ony gowy ýerine ýetireris.

new1-2
new1
new1-3

Görnükli işgäriň ýeňijisi

Zhuomeng uly maşgalasynda yhlas bilen işleýän kärdeşleri, ýuwaşlyk bilen gaplaýyş hünärmenleri, innowasiýa satuw zehinleri we wy consdanly ýaraşyk pionerleri bar.Olarda ritorika ýok, uly üstünlikler ýok, ýöne eýeçilik ruhunyň nämedigini bize aýtmak üçin hereketlerinden peýdalanýarlar;adaty nurbat ýaly şöhle saçmak üçin mysallary ulanýarlar;gazançlaryna we ýitgilerine garamazdan köp işleýärler, köp işleýärler we muny hakyky hereketler bilen tassykladylar.Altyn hemme ýerde şöhle saçýar.

Şol sebäpli Zhuo Meng has uly bazara tarap hereket eder.

Satyş çempiony-Wang Ruiguang

Aýdylyşy ýaly, ýüregiňiz näçe giň bolsa-da, bazar has uly bolar.Gitdigiçe güýçli bäsdeşlik öňünde kynçylyklara çykýar, ýokary derejelere çalyşýar, kanallary işjeň öwrenýär we kompaniýanyň meşhurlygyny we abraýyny ýokarlandyrýar.Satyş görkezijileri ähli işgärler üçin görelde boldy we satuwda mynasyp çempion boldy.

Satyşlaryň hemmesi maglumatlar bilen gürleşýär we hormat iki el we zähmet bilen gazanylýar, müşderilere gowy hyzmat etmek, öndürijilik gazanmak, maksatlara ýetmek we özüni durmuşa geçirmek, has köp peýda getirmek we has uly gymmatlyk döretmek üçin.

new1-4
new1-5

Görnükli dolandyryş ýeňijisi

Olar kärhananyň esasy nokady we kärhananyň bilidir.Aragatnaşyk we merkezden daşlaşdyrmak roluny oýnaýarlar we kompaniýanyň guramasynda gaty möhüm rol oýnaýarlar.

Winnerseňijiler, Zhuomengiň ähli bölümleriniň direktorlary.Olaryň her biri öz jogapkärçiligini öz wezipelerine goýýar, işlerini gowy görýär we bölüm işgärlerine ähli işleri ajaýyp ýerine ýetirmäge we kesgitlenen maksatlara wagtynda ýetmäge ýolbaşçylyk edýär.Olar kompaniýa üçin aýrylmazdyr.Gan.

Iň gowy dindar

Bu adamlar hemmämize has gowy gurşaw getirmek üçin ýylboýy öz wezipelerinde bolýarlar.Bagyşlamak ýerine ýetirilenden has aňsat we durmuşda adaty ýaly görünýän her bir gün olaryňkydyr.Gaty der bilen guýulýar.

Şol sebäpli Zhuo Meng has gowy bolar.

Ajaýyp topar-Rmoem ätiýaçlyk şaýlary

Bu ýokary ruhly we gujurly ýaş topar.Tejribeli, kämillige ymtylýan, borçlaryna wepaly, öňe gidýär, köpçülikleýin güýje bil baglaýar, zähmet we ter bilen täze hasylly ýer ösdürip ýetişdirýär we ýokary ýolbaşçylar tarapyndan bellenen dürli wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirýärler.Öz tagallalary bilen nusgawy keşbi döretdiler we ajaýyp işleri bilen kompaniýanyň abraýyny şöhle saçdylar.Olaryň hemmesi Rmoem (Şanhaý) awtoulag zapas şaýlary, Ltd.

oýunlar 1
oýunlar
oýunlar 2

Bir topar üçin biri-biri bilen oýun oýnamak

Bagtly sowgatlar3
Bagtly sowgatlar1
Bagtly sowgatlar2

Bagtly sowgatlar

new21
new21

Jananwar aýynda kimiň doglan güni

new23
new24

Wagtyňyz gutly bolsun

new29
new28
new26
new27
new30

Iş wagty: 20-2021-nji dekabry