• baş_banner
  • baş_banner

Awtoulag döwülen ulgam bilimlerini nädip bilmeli?

Awtoulaglaryň döwülmegi syýahat howpsuzlygymyza uly gizlin howplar getirdi.Tejribeli awtoulag zapas şaýlary hökmünde, awtoulaglara tehniki hyzmat etmegiň käbir esasy bilimlerini özleşdirmeli

new2

1. Awtoulagdaky elektrik enjamlaryna we sesine tötänleýin birikdirilen ýa-da öz-özüne birikdirilen awtoulaglar üçin ilki bilen gabat gelýän bölekleri we bir-biriniň üstünden düşýän bölekleriň zynjyryny barlaň we näsazlygy düzediň.Elektrik enjamlarynyň we ses enjamlarynyň tötänleýin baglanyşygy sebäpli, awtoulag kompýuteriniň we beýleki elektrik enjamlarynyň näsazlygyna sebäp bolmak gaty aňsat.Şonuň üçin şunuň ýaly şowsuzlyklar ilki bilen ýok edilmeli, soňra abatlanylmaly we gaýtalanan gaýtadan işlemegiň we abatlamagyň öňüni alyp biljek beýleki zeper ýeten bölekler bilen çalşylmaly.

2. Uzak wagt bäri bejerilmedik awtoulag üçin ilki bilen awtoulagyň VIN 17 sanly kody barlamaly, ýasalyşyny, modelini we ýylyny anyklamaly we derňew geçirmeli.Ilki bilen synag awtoulagyny barlamak bilen meşgul bolmaň.Köplenç bu görnüşli ulag, çylşyrymly näsazlyklara sebäp bolýan "ýol ýakasyndaky dükan" tarapyndan kör kör sökülýär we ýygnalýar, sökülen bölekler esasan ýasama we pes böleklerdir.Şonuň üçin ýalňyşlyklaryň öňüni almak üçin abatlaýyş şertleri (abatlanyp bilner, haçan abatlamaly we ş.m.) eýesine mälim edilmelidir.Şeýle sapaklaryň köpdügi sebäpli, bolup geçmezden öňürti çäreleri görmeli.

3. Awtoulag retrofit bölekleriniň gözleginden başlap, awtoulag retrofit bölekleri köplenç şowsuzlyklaryň köp bolýan ýeri.Bazaryň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin soňky ýyllarda kondisioner enjamlary oturdyldy, ýöne hereketlendiriji kämilleşdirilmedi.Kondisioner gurlandan soň, güýjüň ýaýramagy ýokarlanýar, netijede asyl hereketlendirijiniň güýji ýeterlik däl we kondisioner täsiriniň pes bolmagy.Kondisioner gysgyjy birnäçe gezek ýapylýar we aňsatlyk bilen ýakylýar.Şonuň üçin näsazlygyň ýerleşýän ýerini kondisioner sesi arkaly çalt kesgitläp bolýar.“Iveco” awtoulagyna turbo güýçlendiriji guranyňyzdan soň, käbir bölekleriň hili pes, howanyň syzmagyna we ýanmagyna sebäp bolýar.Şonuň üçin dyrmaşanda we tizlenende hereketlendiriji gowşak (sesden baha berip bolýar).Ilki bilen turbo güýçlendirijini synlap we barlap bilersiňiz.Enjamyň üflenýän we adaty bolmadyk sesi barmy.

4. Üýtgedilen böleklerden kemçiligi tapyň.Öz-özüňi üýtgeden ulaglar üçin, benziniň dizele öwrülmegi üçin R134 sowadyjyny we ftor goşulan kondisionerleri, eger ulagyň güýji ýeterlik bolmasa, elektrik enjamlary ýakylsa we kondisioneriň täsiri pes ýa-da zeper ýeten bolsa, siz ilki bilen naprýa .eniýe öwrüjisini, çalyşýan zynjyry we kondisioneriň çalyşýan böleklerini gözlemeli.

5. Ulaglaryň abatlanmagy üçin ilki asyl abatlaýyş ýerini gözläň.Aşakdaky şertler: çalşylýan bölekleriň galp we pes böleklerdigi;sökmek bölekleriniň nädogry gurnalandygyna (çep, sag, öň, arka we ýokary we aşak);jübüt bölekleriniň gurnama bellikleri bilen gabat gelýändigi ýa-da ýokdugy;Bir gezek ulanylýan söküji bölekleriň (möhüm boltlar we hozlar) öndürijiniň talaplaryna laýyklykda çalşylýandygyna ýa-da ýokdugyna, pyçaklar, gazetkalar, halkalar we ş.m.);bölekleri (çygly çeşmeler ýaly) öndürijiniň talaplaryna laýyklykda jübüt çalşylýarmy;balans synagy (tekerler ýaly) abatlanylandan soň we ýokardaky faktorlar ýok edilenden soň, beýleki bölekleri derňäň we barlaň.

6. Çaknyşyklar we güýçli titremeler sebäpli saklanýan we başlamak kyn bolan ýokary derejeli awtoulaglar üçin ilki bilen howpsuzlyk gulplaýyş enjamyny barlaň we beýleki komponentleriň näsazlyklaryny göz bilen gözlemäň.Aslynda, howpsuzlyk gulpy enjamy täzeden dikeldilse, awtoulag täzeden işledilip bilner.“Fukang 988”, “Japanese Lexus”, “Ford” we beýleki ulaglarda bu enjam bar.

7. Içerki böleklerden kemçilik tapyň.Bilelikdäki kärhanalaryň awtoulaglaryny lokallaşdyrmak prosesinde, awtoulaglara ýüklenen içerde öndürilen bölekleriň käbiri hakykatdanam pes hilli.Bu hadysany içerki bölekler çalşylmazdan ozal we soň deňeşdirmekden tapyp bilersiňiz.Mysal üçin, “Iveco”, tormoz ulgamy, import edilen böleklerden has ýokary şowsuzlyk derejesinden soň tormoz deprekleri, diskler we padler içerki bölekler bilen çalşylýar.Şonuň üçin şowsuzlyklary barlanyňyzda, şundan başlamaly.Ilki bilen tormoz ussasy silindrini, kiçi silindrini we beýleki böleklerini barlamaň.Fukang EFI awtoulagyndaky uglerod kanisteri içerki bölekler bilen çalşylandan soň, şowhunly we ýag syzmak aňsat.Şonuň üçin hereketlendiriji adaty bolmadyk ses çykaranda, ilki bilen uglerod kanistriniň kadaly işleýändigini barlaň.Bularyň hemmesi häzirki wagtda obýektiw bar we gaçyp bolmajak faktlar.

8. Elektron däl sanjym böleklerinden başlaň.Daşary ýurtlardan getirilýän awtoulaglar we bilelikdäki kärhanalar, işsiz tizligi we tizlenmegi yza galmak ýaly irki şowsuzlyklara eýe.Ilki bilen uglerod we kauçuk ýataklaryny, kabul ediş akymlaryny, kabul ediş basyş datçiklerini we uglerod ýataklaryna we ýelim ýataklaryna ýykgyn edýän boş tizlik otaglaryny barlaň we arassalaň.EFI ýaly beýleki komponentleri kör gözden geçirmäň, sebäbi EFI komponentleri köplenç has ygtybarly we häzirki wagtda EFI şowsuzlygynyň ep-esli bölegi meniň ýurdumda nebitiň pesligi sebäpli ýüze çykýar.

Aboveokardakylar umumy awtoulag näsazlyklary we tehniki hyzmat bilimleri bilen baglanyşykly mazmuny hödürleýär.Adaty awtoulag näsazlyklarynyň nämedigine göz aýlalyň?

Awtoulagyň öndürijiligi peselse näme etmeli?

Awtoulagyň öndürijiligi peselende, aşakdaky usullar ulanylyp bilner: Nebit we ýag süzgüji üçin her 5000 kilometre çalyşyň, howa süzgüji we benzin süzgüji her 10,000 kilometrde çalşylmalydyr.Otherwiseogsam, howadaky, ýangyçdaky we ýagdaky hapalar bölekleriň könelmegine we ýag zynjyrynyň ýapylmagyna sebäp bolar we şeýlelik bilen hereketlendirijiniň kadaly işlemegine täsir eder.Awtoulaglar gowy saklanmalydyr we yzygiderli abatlaýyş we abatlaýyş işleri geçirilmelidir.

new2-1
new2-2

Maşyn tekeri tekiz bolsa näme etmeli?

Maşynyň dört uly aýagynda aýakgap bolansoň, tekerler elmydama dürli çylşyrymly zatlar bilen ýakyn aragatnaşykda.Şonuň üçin tekerlerde elmydama dürli meseleler bolýar.Howanyň syzmagy şolaryň biridir.Geliň, aşakda bu barada gürleşeliň.Tekiz teker bilen nähili iş salyşmaly:

Awtoulag ýiti bir zat bilen gysylsa we awtoulagyň syzmagyna sebäp bolsa, awtoulagyň tekerlerini giňişleýin gözden geçirip bilersiňiz.Rul durnuksyz bolanda, ulagy ygtybarly ýerde saklaň we şinanyň howa ýitgisini barlaň.

Nädogry sürmek usuly sebäpli ulag syzsa, dogry işlemäge üns berýän sürüjilik usulyny alyp bilersiňiz.

1. Tizligi özleşdiriň we ýolda gaýalar ýaly ýiti zatlardan wagtynda gaça duruň.

2. Awtoulag duralgasynda, çyzylmazlyk üçin ýol dişlerinden uzak durmaga synanyşyň.

3. Bejeriş mümkin bolmadyk wagtynda tekerleri çalyşmaly.

Maşyn başlap bilmese näme etmeli?

Bu köpugurly täze döwürde awtoulaglar diňe bir adamlaryň durmuşy üçin ulag serişdesi bolman, eýsem sarp edijileriň şahsyýetleriniň, pikirleriniň we yzarlamalarynyň beýanydyr we olar adam durmuşynyň aýrylmaz bölegidir.Caröne awtoulagyň işe başlamazlygy sebäpli ilki bilen awtoulagyň işe başlamazlygynyň sebäbini anyklamaly we soňra dogry derman bellemeli.

1. Ot alma ulgamy gowy işlemeýär

Esasanam sowuk howada, kabul edilýän howanyň temperaturasy pes bolany üçin, silindrdäki ýangyjyň atomizasiýasy gowy däl.Ot alma energiýasy ýeterlik bolmasa, silindrde suw joşmagy hadysasy ýüze çykar, ýagny silindrde aşa köp ýangyç ýygnanar, ot almagyň çäginden ýokary bolup, ýetip bolmaz.ulag

Gyssagly kömek usuly: Elektrodlaryň arasyndaky ýagy süpürmek üçin uçgun wilkasyny açyp bilersiňiz, soňra bolsa maşyny täzeden guranyňyzdan soň başlap bilersiňiz.Jikme-jik usul, uçgun wilkasynyň elektrod boşlugy, tutaşdyryjy rulon energiýasy, ýokary woltly liniýa ýagdaýy we ş.m. ýaly pes ot alma energiýasynyň sebäplerini ýok etmek üçin ot alma ulgamyny barlamakdyr.

new2-3

2. Doňdurylan gaz turbasy

Daş görnüşi duman silindriniň basyşy, adaty ýangyç üpjünçiligi we elektrik üpjünçiligi bilen häsiýetlendirilýär we awtoulag başlamaýar.Bu ýagdaý, ulanylyş ýygylygy pes bolan ulaglarda ýüze çykmagy ähtimal.Mysal üçin, jaý enjama gaty ýakyn bolanda, hereketlendirijiniň ýanmagyndan soň suw bugy, gaz turbasynyň süzgüçinde doňýar we gysga aralyk sürmek üçin düýnki buz eremedi we buz Bu gün doňdy., Uzak wagt gerek bolsa, tükeniksizlige täsir eder we çynlakaý bolsa, başlap bilmez.

Gyssagly kömek usuly: Maşyny ýyly gurşawda goýuň, doňanda tebigy ýagdaýda başlap biler.Meseläni doly çözmek üçin wagtynda ýokary tizlige gidip bilersiňiz, eger awtoulag has köp işlese, çykýan gazyň ýylylygy buzy doly eredip, boşadylýar.

3. Batareýanyň ýitmegi

Onuň häsiýetnamasy, başlangyç aýlanmaga başlaýar, ýöne tizlik ýeterlik däl, ýagny gowşak, soň başlangyç diňe basýar we aýlanmaýar.Gyşda pes temperatura we aýry-aýry elektrik enjamlaryny öçürmegi ýatdan çykarmak, ulagyň işlemezligine sebäp bolar, esasanam gyşda uzak möhletli gysga tizlikli ulanmak üçin batareýanyň naprýa .eniýesi bahalandyrylan bahadan pes bolar, kadaly işlemek we başlamak.

Gyssagly kömek usuly: Bir zat bolup geçse, halas ediş gullugyna jaň ediň, ýa-da maşyn tapyň ýa-da wagtlaýyn ot alyň, batareýany güýçlendirmek üçin hyzmat stansiýasyna gitmeli.

4. Klapan ýelimi

Gyş awtoulaglarynda, esasanam haram benzini ulananyňyzdan soň, benzindäki ýakylmadyk sakgyç kabul ediş we işleýiş klapanlarynyň we ýangyç kameralarynyň golaýynda ýygnanar.Sowuk säherde güýçli başlamaga ýa-da ot almazlyga sebäp bolar.

Gyssagly usul: Biraz ýangyç kamerasyna taşlap bilersiňiz, umuman başlap bilersiňiz.Işe başlansoň, sökülmezden arassalamak üçin hyzmat ediş stansiýasyna gidiň we çynlakaý ýagdaýlarda silindriň kellesini abatlamak we arassalamak üçin awtoulag sökülmeli.

5. Benzin akymy petiklenýär

Öndürijilik häsiýeti, hereketlendirijiniň nebit üpjünçilik turbasynda nebit basyşynyň ýoklugydyr.Bu ýagdaý esasan irden howanyň temperaturasy pes bolanda ýüze çykýar we uzak möhletli hapa ýangyç turbalary sebäpli ýüze çykýar.Temperatura aşa pes bolanda, suw bilen galyndylaryň garylmagy ýangyç liniýasyny petikleýär we netijede başlap bolmaz.

Gyssagly kömek usuly: Maşyny ýyly gurşawda goýuň we maşyny biraz wagtdan başlaň;ýa-da doly çözmek üçin ýag zynjyryny arassalamak usulyny ulanyň.


Iş wagty: 20-2021-nji dekabry