• baş_banner
  • baş_banner

RX5 Marka Öň arassalaýjy motor 10099111

Gysga düşündiriş:

Önümleriň goýmasy: SAIC MG RX5

Önümler OEM NOOK: 10099111

Org ýeri: Hytaýda ýasaldy

Marka: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty

Töleg: TT goýumy

Kompaniýanyň markasy: CSSOT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Marka öň arassalaýjy
Önümler goýmasy SAIC MG RX5
Önümler OEM .OK 10099111
Org Hytaýda ýasaldy
Marka CSSOT / RMOEM / ORG / COPY
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty
Töleg TT goýum
Kompaniýanyň markasy CSSOT
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Goýmalar

Zhuo Meng (Şanhaý) Awtoulag Co., Ltd. 2000-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda döredildiVehiclehli ulagyň lokalizasiýa derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen, kompaniýa Şanhaý awtoulag senagatynyň oňat ösüş mümkinçiligine berk göz ýetirdi we halkara belli awtoulag öndürijileri bilen bölek kärhanalary we kompaniýalarynyň bilelikdäki kärhanasy bilen yzygiderli hyzmatdaşlyk etdi.

Zhuo Meng (Şanhaý) Awtoulag Co., Ltd. esasan ähli awtoulag böleklerini we beýleki önümleri satýar we içerki bezeg ulgamynyň köp seriýaly we köp görnüşli önümçiligini, yşyklandyryş ulgamyny, şassi bilen baglanyşykly bölekleri we ş.m. ähli bölekleriň doly satuwyny emele getirdi. üstünde.Zhuo Meng (Şanhaý) Awtoulag Co., Ltd. esasan mingjue we Rongwei modellerini üpjün edýär.Käbir önümler Eastakyn Gündogara, Europeewropa, Amerika, Günorta Amerika, Afrika we beýleki sebitlere eksport edilýär.Häzirki wagtda bu kompaniýa Hytaýda iri we täsirli awtoulag zapas şaýlary kärhanasyna öwrüldi.

Zhuo Meng (Şanhaý) Awtoulag Co., Ltd. geriminiň giňelmegi bilen, Zhuo Meng (Şanhaý) Awtoulag Co., Ltd. hem has uly ösüş mümkinçiliklerini döreder.Saýlawyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Önüm bilimleri

Öňki süpürgiç motorynyň bäş simleri nähili baglanyşýarlar?

Bir setir aralyk dişli bolup, aralyk röle bilen dolandyrylýar.Biri haýal çyzyk birikdiriji wyklýuçatel, biri ýokary tizlikli birikme wyklýuçateli, biri toprak liniýasyna birikdiriji wyklýuçatel, beýlekisi otrisatel polýusa birikdirilen gaýtarma çyzygy.Diňe gaýdyp geliş çyzygy ýerleşdirilýär we beýleki setirler wyklýuçateller bilen dolandyrylýar.

Bir toprak sim, biri pes tizlik, biri ýokary tizlik, biri aralyk dişli we biri awtomatiki örtük.

Tormoz torlary

Elektrik şemaly arassalaýjyny mysal hökmünde alyp, onuň esasy gurluşy we iş ýörelgesi girizilýär.

Elektrik şemaly arassalaýjy, adatça süpürgiç golundan, süpürgiç gurnamasyndan, rezin çotga pyçakdan, çotga pyçak goldawyndan, çotganyň pyçagyndan, süpürgiç pyçagyndan, süpürgiç bazasyndan, motor, azaltmak mehanizminden, hereketlendiriji çybyk ulgamyndan, motor bilen dolandyrylýar. hereketlendiriji çybyk, süpürgiç wyklýuçateli we süpürgiç düwmesi.Elbetde, süpürgiç ECU bilen arassalaýjy, ECU elektron dolandyryş bölümi bilen hem enjamlaşdyrylandyr.

Elektrik şemaly arassalaýjy motor bilen hereket edýär.Süpürgiçiň çep we sag süpürgiç pyçaklary penjiräniň daşky ýüzüne süpürgiç goly bilen basylýar.Motor, aýlaw mehanizmini aýlanmaga iterýär we süpürgiç goluny we süpürgiç pyçagyny aýna penjiresini süpürmek üçin çepe we saga süýşürmek üçin hereketlendiriji çybyk ulgamy arkaly özara hereket edýär.

Sorag-jogap

1. Göni gürleşip biljek barmy?

Süýji

wechat / whatsapp / telefon: +8615000373524

email:mgautoparts@126.com

2. Sizden arzanladyş alyp bilerismi?

Hawa, köpçülik satyn alyň, size uly arzanladyş berip bileris!

3. Gurşun wagty näçe wagt dowam edýär?

Ilki bilen aksiýamyz bar bolsa, derrew iberip bileris.

Ikinjiden, has köp zat gerek bolsa, käbirleriniň paýy ýok we umumy bolsa önümleriňize bagly, käbir bölekleri gyssagly etseňiz, islän zadyňyzy çalt almaga kömek edip bileris.

4. Önümleri howpsuz ýagdaýda nädip gaplamaly?

Konteýner ýasasaňyz, beden bölekleriniň aladasy gerek däl, gowy gapladyk we konteýner önümler üçin köp gezek üýtgemegiň zerurlygy ýok, ýönekeý paket önümlerimiz üçin howpsuz bolup biler.

Kiçijik satyjy bolsaňyz, önümlerimiz üçin ygtybarly önümler üçin lýubka / köpük filmini bereris.

5. Eger belligimizi paketiňize ýapyp bilýän bolsaňyz?

Hawa, biz kömek etmäge taýýardyrys!

6. Hyzmatdaşlyk etsek bize EXW / FOB / CNF / CIF bahasyny berip bilersiňizmi?

Elbetde!

EXW bahasyny isleseňiz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz we önümler üçin sargyt etmäge kömek etmelisiňiz!

FOB bahasyny isleseňiz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz, önümler üçin sargyt etmäge kömek etmelisiňiz we haýsy porty göterip biljekdigiňizi aýdýarsyňyz we ähli çykdajylary barlaýarys we sitata berýäris!

CNF bahasyny isleseňiz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz, iberiji tapýarys we önümlerimizi hiç hili ätiýaçlandyryşsyz portuňyza üstünlikli kömek edýäris!

CIF bahasyny isleýän bolsaňyz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz, iberiji tapýarys we önümlerimizi ätiýaçlandyryş bilen portuňyza üstünlikli önümlerimize kömek edýäris!

HEMMESI siziň üçin çözüp bileris, CSSOT bulaşyk, has jikme-jik habarlaşmagyňyz üçin size kömek edip biler

şahadatnamasy

şahadatnamasy
şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama2

sergi

şahadatnama4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler