• baş_banner
  • baş_banner

SAIC MAXUS V80 C00034507 Öň şok absorber ýokarky rezin

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ulanylyşy: SAIC MAXUS V80

Önümler OEM NOOK: C00034507

Org Of Place: Hytaýda ýasaldy

Marka: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty

Töleg: TT goýumy

Kompaniýanyň markasy: CSSOT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Öňdäki amortizator ýokarky rezin
Önümleriň ulanylyşy SAIC MAXUS V80 G10
Önümler OEM .OK C00034507 C00017983
Org Of Place Hytaýda ýasaldy
Marka CSSOT / RMOEM / ORG / COPY
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty
Töleg TT goýum
Kompaniýanyň markasy CSSOT
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Önüm barada bilim

Awtoulag bamperi daşarky täsirini siňdirýän we azaldýan we awtoulag korpusynyň öň we arka tarapyny goraýan howpsuzlyk enjamydyr.Awtoulag ýa-da sürüji çaknyşmaga mejbur edilende ýassygy öndürýän enjam. Plastiki bamper daşky plastinkadan, ýassyk materialyndan we kesiş şöhlesinden durýar.Daşarky plastinka we bufer materialy plastmassadan ýasalýar we haç şöhlesi U şekilli çukur emele getirmek üçin 1,5 mm galyňlygyndaky sowuk rulon bilen möhürlenýär;Daşky plastinka we bufer materialy çarçuwanyň uzyn şöhlesi bilen nurbatlar bilen birikdirilen we islän wagtyňyz aýrylyp bilinýän haç şöhlesine berkidilýär.Bu plastmassa bamperde ulanylýan plastmassa, adatça poliesterden we polipropilen materiallardan sanjym galyplary bilen ýasalýar. Kar bamper daşarky täsirini siňdirýän we ýeňilleşdirýän we awtoulag korpusynyň öň we yz böleklerini goraýan howpsuzlyk enjamydyr.Entyigrimi ýyl ozal awtoulaglaryň öň we yzky bamperleri esasan metal materiallardan ýasaldy.Galyňlygy 3 mm-den gowrak bolan U şekilli kanal polatyna möhür basyldy.Surfaceerüsti hrom bilen örtülen, çüýlenen ýa-da çarçuwanyň uzyn şöhlesi bilen kebşirlenen we goşmaça komponent ýaly bolup görünýän beden bilen uly boşluk bar.Awtoulag pudagynyň ösmegi bilen, möhüm howpsuzlyk enjamy hökmünde awtoulag bamperi hem innowasiýa ýolunda.Häzirki zaman awtoulagynyň öň we yzky bamperleri diňe bir asyl gorag funksiýasyny saklamak bilen çäklenmän, bedeniň şekili bilen sazlaşygy we agzybirligi yzarlaýar we özleriniň ýeňil agramyny yzarlaýar.Bu maksada ýetmek üçin awtoulaglaryň öň we yzky bamperleri plastmassa bamper diýlip atlandyrylýan plastmassadan ýasalýar.Plastiki bamper daşky plastinkadan, ýassyk materialyndan we şöhlelerden durýar.Daşarky plastinka we bufer materialy plastmassadan ýasalýar we haç şöhlesi U şekilli çukur emele getirmek üçin 1,5 mm galyňlygyndaky sowuk rulon bilen möhürlenýär;Daşky plastinka we bufer materialy çarçuwanyň uzyn şöhlesi bilen nurbatlar bilen birikdirilen we islän wagtyňyz aýrylyp bilinýän haç şöhlesine berkidilýär.Bu plastik bamperde ulanylýan plastmassa, adatça poliesterden we polipropilen materiallardan sanjym galyplary bilen ýasalýar.Daşary ýurtda polikarbonat ulgamy diýilýän bir görnüşli plastmassa bar, ol garyndy düzümine aralaşýar we garyndy sanjym usulyny ulanýar.Gaýtadan işlenen bamper diňe bir ýokary güýçli berklige eýe bolman, kebşirlemegiň artykmaçlyklaryna hem eýe bolup, örtük öndürijiligine hem eýe bolup, awtoulaglarda has köp ulanylýar.Plastiki bamperiň güýji, berkligi we bezegi bar.Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan, çaknyşyk ýüze çykan ýagdaýynda bufer roluny oýnap biler we öň we yzky bedeni gorap biler.Daş görnüşi nukdaýnazaryndan, beden bilen tebigy birleşip, aýrylmaz bir bitewi bolup biler.Gowy bezegi bar we awtoulagyň daşky görnüşini bezemekde möhüm bölege öwrüldi.

SAIC MAXUS G10 Öňki bamper C00017983

SAIC MAXUS (1)
SAIC MAXUS (2)
SAIC MAXUS (3)

sergi

şahadatnama4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler