• baş_banner
  • baş_banner

MG-MG3-18 Fara-Halogen-R 10227504

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ulanylyşy: SAIC MG3

Önümler OEM NOOK: 10227504

Org ýeri: Hytaýda ýasaldy

Marka: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty

Töleg: TT goýumy

Kompaniýanyň markasy: CSSOT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Fara-Halogen
Önümler goýmasy SAIC MG3
Önümler OEM .OK 10227504
Org Hytaýda ýasaldy
Marka CSSOT / RMOEM / ORG / COPY
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty
Töleg TT goýum
Kompaniýanyň markasy CSSOT
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Haryt gaplamasy

kjafwe1
eruhgraehubahu1

Önüm bilimleri

Çyra faramy?

Faralara faralar hem diýilýär.

Fara gije ulag ýoluny yşyklandyrmak üçin ulagyň kellesiniň iki gapdalynda oturdylýar.Iki lampa ulgamy we dört lampa ulgamy bar.Faranyň yşyklandyryş täsiri gijeki ulaglaryň işleýşine we ýol hereketiniň howpsuzlygyna gönüden-göni täsir edýändigi sebäpli, dünýäniň çar künjegindäki ulag dolandyryş bölümleri yşyklandyryş standartlaryny kanun görnüşinde kesgitledi.

Awtoulag faralarynda köplenç akkor, halogen, ksenon we beýleki görnüşler bar.Awtoulag tehnologiýasynyň yzygiderli ösmegi bilen geçmişdäki akkor wakuum çyrasy birin-birin ýok edildi.Häzirki wagtda awtoulaglaryň faralary esasan halogen lampalar we ksenon lampalardyr.

Sorag-jogap

1. Näme üçin CSSOT saýlamaly?

CSSOT;ZHUO MENG (ŞANGHA) ​​AWTOMOBILE CO., LTDBiz siziň üçin näme edip bileris?zawod bilen gönüden-göni işleýän bir kompaniýa, arzan bahany berip bilýän ORG / BRAND zawodynyň bir eli bahasy, şonuň üçin bizden satyn alyp, ähli ätiýaçlyk şaýlaryny SAIC MG & MAXUS awtoulag zapas şaýlary üçin alyp bilersiňiz, ähli bölekleri üçin köp paýy bolan bir kompaniýa aksiýa we aňsat zawodymyzdan aksiýa alyp bilmedi.OEM ýa-da BRAND isleýän eneňiz ýok, hemmämiz size üpjün edip bileris, kompaniýamyzdan dürli bahany we hilini saýlap bilersiňiz.

2. Onlaýn sargyt üçin kabul ederlikmi?haýsy töleg şertlerini has gowy görýärsiňiz?

Hawa, biz muny kabul edýäris, ALIBABA onlaýn söwda kepilligini saýlap bilersiňiz we ALIBABA söwdalarymyzy gorar.

TT has gowy görýär, muny etmek aňsat we hemme zady kanagatlandyranyňyzdan soň Depozit bahalandyryp bilersiňiz.

3. Önümleri howpsuz ýagdaýda nädip gaplamaly?

Konteýner ýasasaňyz, beden bölekleriniň aladasy ýok, gowy gapladyk we konteýner önümler üçin köp gezek üýtgemegiň zerurlygy ýok, ýönekeý paket önümlerimiz üçin howpsuz bolup biler

Kiçijik satyjy bolsaňyz, önümlerimiz üçin ygtybarly önümler üçin lýubka / köpük filmini bereris

Ikinjiden, önümlerde bu san ýok bolsa, zerur zat üçin surata düşüp bilersiňiz, awtoulag?

MOQ ýok, ýöne has köp bölek satyn almagyňyzy maslahat berýäris, sebäbi az satyn alsaňyz, ýöne ýük köp bolsa, sizden kabul edilmez, eger ýük has ýokary bolsa önümleriň bahasy. Biz lomaý, hökümet önümlerini, Hytaýdan söwda kompaniýasyny we daşary ýurtlar biziň bilen işleşip biler we kanagatlandyrýançaňyz size hyzmat ederis.

4. Önümlerimiz üçin arassalamak üçin käbir şahadatnama alyp bilsek?

Hawa, başaryp bileris, eger çykdajylaryňyzyň hemmesi siziň kompaniýaňyz tarapyndan tölenýän bolsa, size bu şahadatnamany bermäge kömek edip bileris we üstünlikli iberip biler ýaly ähli zady etmäge kömek edip bileris!

5. Meniň üçin saic paket / belligi etmek isleseňiz?

NOOK, SAIC muny tapar, eger ýasamak isleseňiz we öz ýeriňizde ýasap, gutuda çap edip bilersiňiz! SAöne SAIC bilen birmeňzeş önümler!

6. Hyzmatdaşlyk etsek bize EXW / FOB / CNF / CIF bahasyny berip bilersiňizmi?

Elbetde!

1. EXW bahasyny isleseňiz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz we önümler üçin sargyt etmäge kömek etmelisiňiz!

2. FOB bahasyny isleýän bolsaňyz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz, önümler üçin sargyt edip bilersiňiz we haýsy porty göterip biljekdigiňizi aýdýarsyňyz we ähli çykdajylary barlaýarys we sitata berýäris!

3. CNF bahasyny isleýän bolsaňyz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz, iberiji tapýarys we önümlerimizi hiç hili ätiýaçlandyryşsyz portuňyza üstünlikli amala aşyrýarys!

4. CIF bahasyny isleýän bolsaňyz, bize kompaniýa hasaby töleýärsiňiz, iberiji tapýarys we önümlerimizi ätiýaçlandyryş bilen portuňyza üstünlikli çykýarys!

HEMMESI siziň üçin çözüp bileris, CSSOT bulaşyk, has jikme-jik habarlaşmagyňyz üçin size kömek edip biler

şahadatnamasy

şahadatnamasy
şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama2

sergi

şahadatnama4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler