• baş_banner
  • baş_banner

SAIC MAXUS G10 Dolandyryş suw howdany assambleýasy C00027372

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ulanylyşy: SAIC MAXUS

Önümler OEM NOOK: C00027372

Org Of Place: Hytaýda ýasaldy

Marka: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty

Töleg: TT goýumy

Kompaniýanyň markasy: CSSOT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Suw çüýşesi
Önümleriň ulanylyşy SAIC MAXUS
Önümler OEM .OK C00027372
Org Of Place Hytaýda ýasaldy
Marka CSSOT / RMOEM / ORG / COPY
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty
Töleg TT goýum
Kompaniýanyň markasy CSSOT
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Önümiň görkezilmegi

0121142924
0121142932

Önüm barada bilim

Awtoulag suw çüýşesi, radiator hökmünde hem tanalýar, awtoulag sowadyş ulgamynyň esasy bölegi;Onuň wezipesi ýylylygy ýaýratmakdyr.Sowadyjy suw suw kurtkasyndaky ýylylygy siňdirýär, radiatorda akandan soň ýylylygy bölýär we üznüksiz aýlanmak üçin suw kurtkasyna gaýdyp gelýär.Heatylylygyň ýaýramagynyň we temperaturany sazlamagyň täsirine ýetmek üçin.Şeýle hem awtoulag hereketlendirijisiniň möhüm bölegi.

hereketlendiriji

Sowadyş ulgamynyň wezipesi, hereketlendirijiniň dürli tizlikde ýa-da sürüş şertlerinde adaty temperaturada işlemegi üçin hereketlendirijiden artykmaç we peýdasyz ýylylygy bölmekdir.

Suw çüýşesi, suw sowadyjy hereketlendirijiniň ýylylyk çalşyjysy bolup, howa konweksiýasynyň sowadylmagy arkaly hereketlendirijiniň kadaly iş temperaturasyny saklaýar.Suw çüýşesindäki hereketlendiriji sowadyjy suw gaýnap, bugaryp, ýokary temperatura sebäpli ulalansoň we basyş bellenen bahadan ýokary bolsa, suw çüýşesiniň örtügi (a) basyşy ýeňletmek üçin aşýar, netijede sowadyjy suw azalýar we öňüni alýar. sowadyjy ulgam turbasynyň ýarylmagy.Adaty sürüş wagtynda, gurallar panelindäki sowadyjy suw termometriniň görkezijisiniň kadalydygyna üns beriň.Mundan başga-da, hereketlendirijiniň sowadyjy fanaty işlemese we hereketlendirijiniň sowadyjy suwunyň temperaturasy ýokarlansa ýa-da sowadyjy ulgam turbageçirijisi syzsa, sowadyjy suw hem peselip biler.Arassalanan suw goşmazdan ozal sowadyjy suwuň mukdarynyň we sikliniň kadalydygyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.

Eplemek enjamlary talap edýär

§ antifriz (1-2 gallon ýa-da 4-8 litr)

§ distillendirilen suw (1-2 gallon ýa-da 4-8 litr) (suw distillendirilmeli)

§ suw panasy ýa-da çelek

§ burunly bir bag şlangy

Work iş ellikleri (mümkin bolsa suw geçirmeýän)

§ ýumşak dykylan neýlon çotgasy

§ bir bedre sabynly suw

§ berk zyňylýan gap (antifriz zäherlidir we saklanmaly we ýok edilmeli)

Ench wyşka we tornavida toplumy (islege görä)

§ howpsuzlyk äýnegi

§ eşikler

Bu bölümdäki arassalaýjy suw çüýşesini epläň we redaktirläň

Motoryňyzda emele gelmeýän pos we palçyk - sowadyş ulgamyňyza hem zyýan ýetirer.Şonuň üçin suw çüýşäňizi ýygy-ýygydan ýuwmak, ulag serişdesini saklamagyň başga bir möhüm elementidir - köplenç awtoulag eýeleriniň köpüsi muny äsgermezlik edýär.Ulagyňyzyň sowadyş ulgamy hereketlendirijiden ýokary ýylylyk zeperinden goraýar we hereketlendirijini degişli temperatura aralygynda işleýär.Sowadyş ulgamyny poslama, ýygnamakdan we hapalanmakdan saklamak, ony we hereketlendirijini gowy ýagdaýda saklar.Bagtymyza, suw çüýşäňizi çalşylýan ýagy ýygy-ýygydan ýuwmagyň zerurlygy ýok (her 2 ýylda bir ýeterlik bolmaly) we durmuşa geçirmek gaty aňsat.Hünärmeniň ädimme-ädim görkezmelerine eýermegiňizi haýyş edýäris!

Müşderä baha bermek

Müşderi synlary
Müşderi synlary1
Müşderi synlary2
Müşderi synlary3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler