• baş_banner
  • baş_banner

SAIC MAXUS T60 Wise suw çüýşesi C00127188

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ulanylyşy: SAIC MAXUS

Önümler OEM NOOK: C00127188

Org Of Place: Hytaýda ýasaldy

Marka: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty

Töleg: TT goýumy

Kompaniýanyň markasy: CSSOT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Suw çüýşesi
Önümleriň ulanylyşy SAIC MAXUS
Önümler OEM .OK C00127188
Org Of Place Hytaýda ýasaldy
Marka CSSOT / RMOEM / ORG / COPY
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty
Töleg TT goýum
Kompaniýanyň markasy CSSOT
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Önümiň görkezilmegi

20121142631
20121142646

Syzmagy bejermek

Suwuň syzmagy 1 mm çatrykdan ýa-da 2 mm çukurdan köp bolmadyk ýagdaýynda, ulagy başlamak üçin suw çüýşesine güýçli bir çüýşe güýçli suw çüýşesini goşuň.

Sowadyjy suwy açyp, uly aýlanyşygy başlandan 5 ~ 10 minut soň, syzmak suw çüýşesinde, rezin turbada we sowadyş ulgamynyň hemme ýerinde saklanar.Syzmak bes edilenden soň, ýylylygyň ýaýramagyna we petiklenmegine täsir etmeýän, boşatmagyň zerurlygy ýok.

Carryük daşamak üçin syzdyryjy serişde ýok bolsa, aýry-aýry ýylylyk paýlaýjy turbalarda azajyk syzma bar bolsa, kesilen temmäkini wagtlaýynça suw çüýşesine salyp bolýar we suwuň aýlanmagynda kesilen temmäkini ýapmak üçin suw aýlanyş basyşy ulanylyp bilner. wagtlaýyn ulanmak üçin ýylylyk paýlaýjy turbalaryň.

Suw çüýşesiniň radiator turbasynyň çynlakaý syzmagy ýüze çykan ýagdaýynda, syzýan radiator turbasy suwuň syzmagyndan kesilip bilner, kesilen radiator turbasy sabyn bilen örtülen pagta topy bilen, soň bolsa kesilen kellesi bilen ýapylyp bilner. radiator turbasy gysgyçlar bilen tekizlenip, soňra suwuň syzmagyny togtatmak üçin gysylyp we basylyp bilner.

Kauçuk turba bogun suwy syzdyrsa, rezin turbanyň birleşýän gysgyjyny rezin turba bogunyna iki gezek otwýortka bilen örtüň we gysgyç bilen berkidiň.Kauçuk turba zaýalanan bolsa, wagtlaýyn ulanmak üçin ýelimleýji lenta bilen berk örtülip bilner.

Eplenýän arassalaýyş ädimleri

1-nji ädim - başla

Ilki bilen motoryňyzyň sowukdygyna göz ýetiriň.Heatokary ýylylyk hereketlendirijisi, suw çüýşesiniň ýokary basyşda ýokary temperatura sowadyjy bilen doldurylandygyny aňladýar - we suw çüýşesiniň gapagyny açanyňyzda ýakyp bilersiňiz.Sowuk suw gyzgyn hereketlendirijilere hem zeper ýetirip biler.

2-nji ädim - suw çüýşesini arassalaň

Tötänleýin süýşmezlik üçin kapoty açyň we berk ýapyň.Soňra, nellon çotgyňyzy we sabyny ulanyp, suw çüýşesi panjarasynda ýygnanan ölen mör-möjekleri we galyndylary suwuň temperaturasy we temperaturasy bilen süpüriň.Tersine däl-de, suw çüýşesiniň radiatorynyň ugruna hökman göz aýlaň, sebäbi metal näzik we egilmek we deformasiýa aňsat.Panel arassalanansoň, ähli galyndylaryň doly aýrylmagyny üpjün etmek üçin panjaryň üstündäki şlangdan ýumşak suw akdyryň.

Tankyňyzy diňe iki ýyldan bir gezek ýuwsaňyz-da, tank panjarasyny her 12000 mil ýa-da ondanam arassalamak gowy zat.

3-nji ädim - zeýkeş panasyny ýerleşdiriň

Galyndy sowadyjynyň dogry çykarylmagy örän möhümdir.Sowadyjy gaty zäherlidir, ýöne çagalary we haýwanlary özüne çekýän süýji tagamy bar.Gözegçiliksiz we ýere goýberilmez.Zeýkeş panasyny haýsydyr bir aşhana maksady bilen ulanmajakdygyňyza göz ýetiriň - bir gezek ulanylýan drena pan iň gowusy.Zeýkeş paneli hem ulagyňyzyň aşagyna aňsatlyk bilen ýerleşdirilmeli.

Degişli drena pan tapanyňyzdan soň, ony awtoulagyňyzyň aşagyna süýşüriň we merkezi tankyň drena val klapanyna deňleşdiriň (drena plug wilkasy hem diýilýär).

4-nji ädim - suw çüýşesiniň gapagyny barlaň

Suw çüýşesiniň gapagy, hereketlendirijiniň sowuk bolmagy üçin suw çüýşesindäki sowadyjyny möhürlemek we basyş etmek üçin suw çüýşesiniň gapagy hökmünde ulanylýar.Sowadyjy basyş hereketlendirijä baglylykda üýtgeýär we basyş derejesi gapagyň ýokarsynda bellik edilýär.

Suw çüýşesiniň gapagy ýokarsyndaky giň tekiz metal bilen aşaky böleginde has kiçi möhürleýji rezin arasynda uzalýan pru springina rulonyny öz içine alýar.Bahar bilen möhürleýji reziniň arasyndaky dartgynlyk, gapagy basyşy saklamaga mümkinçilik berýän açardyr.Şonuň üçin ikisini hem aňsatlyk bilen gysyp bolýan bolsa, bu suw çüýşesiniň örtüginiň könelendigini we çalşylmalydygyny görkezýär.Suw çüýşesiniň gapagyny çalyşmagyň ýene bir hadysasy, möhürleýji reziniň poslamagy ýa-da guramagydyr.Umuman aýdanyňda, tankyň gapagy azyndan iki ýyldan bir gezek çalşylmalydyr, şonuň üçin tanky ýuwanyňyzda ony adaty işleriň bir bölegi hökmünde alyp bilersiňiz.Dürli tank gapaklarynyň dürli basyş derejeleriniň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň, bahalary awtoulagyňyzyň ýazgysynda saklaň.

20121142643
20121142646
20121142650

5-nji ädim - klipi we şlangy barlaň

Indiki ädim rezin turbany we suw çüýşesiniň gysgyjyny barlamakdyr.Iki şlang bar: biri motordan ýokary temperatura sowadyjyny çykarmak üçin suw çüýşesiniň ýokarsynda, beýlekisi bolsa sowadylan sowadyjyny hereketlendirijä aýlamak üçin.Şlangy çalyşmagy aňsatlaşdyrmak üçin suw çüýşesi akdyrylmalydyr, şonuň üçin motory ýuwmazdan ozal barlaň.Şeýlelik bilen, şlanglaryň döwülendigini ýa-da syzdyrylan yzlaryny ýa-da klipleriniň poslydygyny görseňiz, suw çüýşesini doldurmazdan ozal çalşyp bilersiňiz.Yapyşan bellikler ýaly ýumşak, ýaprakly täze şlang gerekdigini görkezýär we bu bellikleriň diňe birini bir şlangda tapsaňyz, ikisini çalyşyň.

6-njy ädim - köne sowadyjyny süzüň

Suw çüýşesiniň drena val klapany (ýa-da drena plug wilkasy) açylmagyny aňsatlaşdyrmak üçin tutawaç bolmaly.Diňe öwrümli wilkany gowşadyň (iş elliklerini geýiň - sowadyjy zäherlidir) we sowadyjynyň 4-nji ädimde awtoulagyňyzyň aşagyndaky drena panasyna akmagyna rugsat beriň. gapdalynda taýýarlan möhürlenen gapda köne sowadyjy.Soňra zeýkeş panasyny drena plug wilkasynyň aşagyna goýuň.

7-nji ädim - suw çüýşesini ýuwuň

Indi hakyky ýuwmagy ýerine ýetirmäge taýyn!Diňe bag şlangyňyzy getiriň, burnuňyzy suw çüýşesine salyň we doly akmagyna ýol beriň.Soňra öwrüm wilkasyny açyň we suwy zeýkeş panasyna goýberiň.Suw akymy tämizlenýänçä gaýtalaň we ýuwujy prosesde ulanylan ähli suwy köne sowadyjyny taşlaýşyňyz ýaly möhürlenýän gapda goýuň.Bu wagt, zerur bolan islendik könelen klipleri we şlanglary çalyşmaly.

8-nji ädim - sowadyjy goşuň

Iň oňat sowadyjy 50% antifriz bilen 50% suwuň garyndysydyr.Arassalanan suw ulanylmaly, sebäbi kran suwundaky minerallar sowadyjynyň häsiýetini üýtgeder we kadaly işlemez.Goşundylary arassa gapda öňünden garyşdyryp ýa-da göni sanjyp bilersiňiz.Suw çüýşeleriniň köpüsinde takmynan iki gallon sowadyjy saklap bilýär, şonuň üçin näçeräk zerurdygyny kesgitlemek aňsat.

9-njy ädim - sowadyş ulgamyny ganlady

Ahyrynda sowadyş ulgamynda galan howany boşatmaly.Bakyň gapagyny açyp (basyşyň artmazlygy üçin) motoryňyzy işlediň we takmynan 15 minutlap işlediň.Soňra gyzdyryjyny ýakyň we ýokary temperatura öwrüliň.Bu sowadyjyny aýlaýar we islendik duzakly howanyň ýaýramagyna mümkinçilik berýär.Howa aýrylansoň, tutýan ýeri ýok bolar, az mukdarda sowadyjy ýer galdyrar we indi sowadyjy goşup bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, seresap boluň, suw çüýşesinden çykýan howa çykar we gaty yssy bolar.

Soňra suw çüýşesiniň gapagyny çalyşyň we artykmaç sowadyjyny kir bilen süpüriň.

10-njy ädim - arassalaň we taşlaň

Açylan ýa-da dökülen wilkalary barlaň, eşikleri, köne klipleri we şlanglary we bir gezek ulanylýan zeýkeş gaplaryny taşlaň.Indi gutardyňUlanylan sowadyjyny dogry taşlamak, ulanylýan motor ýagyny zyňmak ýaly möhümdir.Oldene-de köne sowadyjynyň tagamy we reňki çagalar üçin aýratyn özüne çekiji, şonuň üçin ony gözegçiliksiz goýmaň.Bu gaplary howply materiallar üçin gaýtadan işleýän merkeze iberiň!Howply materiallary işlemek.

Müşderä baha bermek

Müşderi synlary
Müşderi synlary1
Müşderi synlary2
Müşderi synlary3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler