• baş_banner
  • baş_banner

SAIC MAXUS T60 Marka dizel howa süzgüji C00085321

Gysga düşündiriş:

Önümleriň ulanylyşy: SAIC MAXUS T60

Önümler OEM NOOK: C00085321

Org Of Place: Hytaýda ýasaldy

Marka: CSSOT / RMOEM / ORG / COPY

Gurşun wagty: Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty

Töleg: TT goýumy

Kompaniýanyň markasy: CSSOT


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümler barada maglumat

Önümleriň ady Marka dizel howa süzgüji
Önümleriň ulanylyşy SAIC MAXUS T60
Önümler OEM .OK C00085321
Org Of Place Hytaýda ýasaldy
Marka CSSOT / RMOEM / ORG / COPY
Gurşun wagty Bir Stocka, 20 PCS az bolsa, bir aý adaty
Töleg TT goýum
Kompaniýanyň markasy CSSOT
Programma ulgamy Şassi ulgamy

Önümiň görkezilmegi

20122091622
20122091631
20122091636

Syzmagy bejermek

Kesgitleme:Dizel süzgüç elementi, dizel hereketlendirijisiniň ýag giriş hilini üpjün etmek üçin möhüm komponentlerden biridir

Klassifikasiýa:Dizel süzgüç elementleriniň iki esasy görnüşi, aýlaw görnüşi we çalşylýan görnüşi bar.

Effekt:Qualityokary hilli dizel süzgüji dizeldäki mikro tozany we çyglylygy netijeli ýapyp biler we ýangyç sepýän nasosyň, dizel burununyň we beýleki süzgüç elementleriniň hyzmat möhletini netijeli uzaldyp biler.

Uly we kiçi nebit damjalaryny nebit-gaz bölüjisi arkaly bölmek aňsat, ownuk nebit damjalary (asylan ýag bölejikleri) bolsa, nebit-gaz bölüji süzgüç elementiniň mikron aýna süýüm gatlagy arkaly süzülmelidir.Aýna süýüminiň diametri we galyňlygy dogry saýlananda, süzgüç materialy gazdaky ýag dumanyny saklap, ýaýradyp we polimerleşdirip biler we täsiri iň gowy bolup biler.Ownuk ýag damjalary süzgüç gatlagyndan geçýän we pnewmatik we agyrlyk güýjüniň kömegi bilen süzgüç elementiniň düýbünde ýygnanýan uly ýag damjalaryna çalt ýygnanýarlar, soňra bolsa ýagy yzyna gaýtarmak turbasynyň girişi bilen çalgy ulgamyna gaýdýarlar. Kompressoryň has arassa we ýagsyz gysylan howasyny çykarmagy üçin süzgüç elementiniň aşagyndaky dynç alyş.Nebit süzgüçinde aýlanmak tehnika pudagynda giňden ulanylýar

Gazanda ulanylýan täze ýag süzgüji ýönekeý gurnama, çalt çalyşmak, gowy möhürlemek, ýokary basyşa garşylyk we ýokary süzgüç takyklygy aýratynlyklaryna eýedir.Nebit bilen çalynýan nurbat kompressorlarynda, porşen kompressorlarynda, generator toplumlarynda, her dürli içerki we import edilýän agyr ulaglarda, ýük göterijilerde we gurluşyk tehnikalarynda we enjamlarynda giňden ulanylýar.Nebit süzgüçiniň gurnamasyndaky aýlaw, ýag çalmak üçin ulanylýan ýokary güýçli alýumin garyndy süzgüç kellesi bilen enjamlaşdyrylandyr.Süzgüç enjamlary hökmünde çalgy ýag aýlanyş ulgamy we nurbat kompressorynyň in engineeringenerçilik gidrawlik ulgamy ulanylýar.Differensial basyş geçiriji oturdyldy.Süzgüçi çalyşmaly bolanda, diferensial basyş geçiriji görkeziji signalyny wagtynda iberip biler.

şahadatnamasy

şahadatnamasy
şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama2

sergi

şahadatnama4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler